ALIS-VEST skal følges av forskere for at lærdom fra prosjektet skal spres til andre og for at den skal analyseres og sees i sammenheng med annen forskning. Både forskere fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ved UiT Norges arktiske universitet og fra Universitetet i Bergen ønsker å forske på ALIS. De har ulike felt de vil fokusere på.

Organisering og rammebetingelser

NSDM begynte i juni 2017 med sitt forskningsprosjekt som skal ha form som formativ følgeforskning. Det innebærer at forskerne vil være relativt tett på prosessene og vil kunne bistå med kunnskapsformidling til deltagerne, mellom de ulike aktørene i prosjektet og til allmennheten, men legger kun tilrette for at kommunene og prosjekteier selv skal ta avgjørelser og bære konsekvenser av valg de tar.

NSDM logo bla¦èNSDM følger med på hvilke valg og vurderinger som ALIS gjør i tillegg til de de enkelte kommunene, hvilken virkning det har og hvorfor. Videre er det et mål å følge med på hvordan prosjektet gjennomføres og virker med hensyn til rekruttering, stabilisering og gjennomføring av spesialiseringsløpet. Ulike kommuners valg og prosesser vil holdes annonymt utenfor prosjektet. Kontaktpersoner er Eva Murial Kibsgaard Nordberg (emk.nordberg@gmail.com) og Margrete Gaski (margrete.gaski@uit.no)

Tredje rapport fra NSDM (februar 2020) finnes her: Del 3 Utdanningsstillinger i allmennmedisin-ALIS-VEST. Fokus på stabilisering og lokale forskjeller

Andre rapport fra NSDM (mars 2019) finnes her: Del 2. Utdanningsstillinger i allmennmedisin- ALIS-VEST. Fokus på stabilisering

Første rapport fra NSDM (april 2018)  finnes her: Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-VEST. Fokus på rekruttering og stabilisering.

NSDM har arbeidet med utdanningsstilllinger i en årekke. Finn aktuelle publikasjoner her

Veiledning i ALIS

Forskere fra Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen ønsker fra 2018 å utvikle et phD-prosjekt der en lege driver aksjonsforskning på veiledning lokalt, kanskje knyttet til faglige team som går utover det enkelte legekontor.

logo-uibSom aksjonsforskning, vil prosjektet bidra til selve endringen i hvordan nye leger på fastlegekontorene veiledes av sine mer erfarne kollegaer, og hvordan denne veiledningen er forankret i læringsmål for spesialitetsutdanningen i allmennmedisin og i kommunenes behov for rekruttering og utvikling av innholdet i fastlegetjenesten.  Prosjektet er under utvikling. Kontaktperson i Bergen er Stefán Hjörleifsson.

Rapport fra UiB Juli 2019 finnes her: Utvikling og gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest